E Drejta Familjare

Përfaqësim dhe konsulencë ligjore për :

  • Zgjidhjen e martesës dhe pasojave ligjore të saj (detyrim për ushqim ,të drejtën për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, regjimin pasuror etj);
  • Kujdestaria (për të miturit, për personat  që u  është  hequr ose kufizuar  zotësia  për të  vepruar);
  • Njohjen dhe kundërshtimin e atësisë dhe mëmësisië;
  • Birësimin.