E Drejta e internetit

Aksesi në internet garanton mundësinë e çdo personi për të përdorur internetin, por institucionet shtetërore duhet të garantojnë mbrojtjen e të drejtave (duke nisur që nga liria e shprehjes së iniciativës ekonomike private dhe liritë e tyre themelore). Pra, shteti është ai që duhet të garantojë mundësinë e lidhjes me botën e internetit, pa e kufizuar atë.

Puna ime në të Drejtën e Internetit ka të bëjë me përpilimin e:

• Kontratave për mirëmbajtjen e hardware e software;

• Kushtet e përgjithshme dhe afatet e përdorimit të sitit web;

• Kontrata për licenza të software;

• Kontrata mbi privatësinë.