E Drejta Administrative

1- Vonesa ne marrjen e lejes se legalizimit;

2- Masa administrative – (gjob dhe pezullimi i lejes se drejtimit);

3- Largimi nga puna sipas Kodit te Punes;

4- Largimi nga puna sipas Ligjit per statusin e nepunesit civil;

5 – Denime administrative nga inspektoriatet e administrates publike;

6- Mos respektimi i detyrimeve kontraktore sipas llojit te kontrates;

7 – Vendimet administrative ndaj jush vendosin rrefuzim kerkese, detyrime, si dhe shkelin te drejtat tuaja;

8 – Shperblim demi si rrjedhoje e veprimit te jashte ligjshem ;

9 – Shperblim demi si rrjedhoje e mos respektimi te kontrates;

10 – Perpilim te kerkesave te ndryshme per tju drejtuar organeve te administrates publike;

11 – Perpilim te Ankimeve ne rruge administrative ndaj cdo vendimi administrativ te dhene nga organet shteterore dhe enteve publike;

12 – Perpilim te kerkes padive prane gjykates civile dhe administrative;

13 – Konsulenca juridike sipas nevojes tuaj.