Drejta Autorit

E DREJTA E AUTORIT – E drejta e autorit nënkupton mbrojtjen e të gjitha veprave që janë krijimtari intelektuale në fushat e: muzikës, operas, letërsisë, shtypit të shkruar, kinemasë dhe televizionit, fotografisë, artit figurativ dhe plastik, modës, software, videogame dhe bazave të të dhënave. Puna ime në fushën e të Drejtës së Autorit ka të bëjë me:

– Mbrojtjen e veprave krijuese që nga zhvillimi i tyre, deri në shpërndarje;

– Marrëveshje për mbrojtjen e pronësisë intelektuale;

– Marrëveshje dhe rishikim të kontratave në fushën e të drejtës së autorit;

– Mbrojtje e të drejtës së emrit dhe të imazhit;

– Autorizim për të drejtën e autori